Data następnego posiedzenia Zarządu PKZP :  10.10.2017 (poniedziałek) godz. 8.00.

Zarząd PKZP zmienia terminy i godziny przyjmowania wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy w celu usprawnienia działania:

  1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy PKZP, od członków-pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

             Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.106

  1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy PKZP, od członków nauczycieli akademickich:

Środy i Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.305

  1. Przypominamy, że wnioski należy składać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca – przed posiedzeniem zarządu, wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu zarządu kasy PKZP. Zebrania zarządu PKZP odbywają się każdego 10 dnia roboczego z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

   Z poważaniem

Przewodniczący Kasy PKZP

Arkadiusz Szajewski

Informujemy, że od udzielonych pożyczek z PKZP nie były i nie będą potrącane żadne podatki. Opinia radcy prawnego dotycząca tego zagadnienia znajduje się na stronie PKZP.

Wypłata przyznanych pożyczek:
W każdą środę oraz w dniu wypłat dla pracowników obsługi w godz. 12.00 – 14.00

UWAGA!

Nowe konto PKZP – numer w zakładce Nr konta
UCHWAŁY ZARZĄDU PKZP

Zarząd PKZP informuje, że w przypadku członka kasy-pracownika Statut nie przewiduje pokrywania istniejącego zadłużenia częścią wkładu. Jedyne możliwości wycofania całości lub części wkładu są   opisane w następujących paragrafach Statutu PKZP :

§ 13 : Osobom skreślonym z listy członków przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.
(warunki skreślenia podaje § 11 Statutu)

§ 15 : Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął co najmniej 150% ich miesięcznego wynagrodzenia brutto, mogą wycofać 50% ich stanu.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, zarząd przypomina również, że emeryci i renciści – członkowie Kasy – maja takie same prawa i obowiązki jak pracownicy :
§ 4 : Członkowie PKZP wpłacają […] i miesięczny wkład członkowski w kwocie ustalonej przez nich w deklaracji, jednak nie niższej niż 2% otrzymywanego wynagrodzenia, renty lub emerytury brutto – i w takiej sytuacji mogą wystąpić o pożyczkę w wysokości ustalonej przez zarząd, a zatwierdzonej przez walne zgromadzenie (obecnie max 20 tys. zł), poświadczoną przez 2 żyrantów – pracowników stałych.
§  16 p.1 :  Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP mogą być zwolnieni od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.