KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

Przy Uniwersytecie Szczecin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja  2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000),:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Szczecinie reprezentowany Zarząd PKZP przy Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie al. Papież Jana Pawła II 22a
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Anna Giedrys : adres e-mail: iod@usz.edu.pl, nadzorująca prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
  3. Państwa dane osobowe jako członka PKZP przy US w Szczecinie przetwarzane są w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań realizowanych przez PKZP przy US w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i d wskazanego powyżej rozporządzenia.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz ochrony Państwa interesów.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. W zakresie danych udostępnionych przez członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za jego zgodą, które nie są niezbędne do wypełniania obowiązków nałożonych na PKZP przepisami prawa, posiadają Państwo prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 10 maja  2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)
  7. Dane udostępniane przez Państwa będą podlegały udostępnianiu dla : Zarządu PKZP, Komisji Rewizyjnej PKZP, księgowej PKZP, kasjerce w PKZP przy US, oraz oddziałom finansowym jednostek realizującym potrącenia składek i rat pożyczek wyłącznie w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań realizowanych przez PKZP przy US w Szczecinie.
  8. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe zostały zebrane w czasie trwania członkostwa w PKZP przy US w Szczecinie, po skreśleniu z listy członków PKZP dane zostaną usunięte, z wyjątkiem danych księgowych, które trzeba przechowywać zgodnie z odrębnymi przepisami księgowymi.